Νομοθεσία

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ

 • Νόμος 3409 / 2005 — Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις.
 • Νόμος 3028 / 2002 — Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
 • ΦΕΚ 1701Β_19-11-2003 Αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/48604/3385 — Χαρακτηρισμός ναυαγίων ως πολιτιστικών αγαθών.
 • Προεδρικό Διάταγμα 39 / 2001 — Καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ.
 • ΦΕΚ 336Β_11-02-2004 Αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/11228/1865 Κοινή Υπουργική Απόφαση Γεωργίας – Πολιτισμού – Εμπορικής Ναυτιλίας Καθορισμός όρων αγκυροβολίας και άσκησης της αλιείας και της υποβρύχιας δραστηριότητας με αναπνευστικές συσκευές κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 15, παρ. 2, του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
 • ΦΕΚ 449Β_13-04-2006
  1. Αριθ. 2123 / 02 Απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την έκδοση Άδειας Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής – διαδικασίες ελέγχου – απαγορεύσεις άσκησης της δραστηριότητας.
  2. Αριθ. 2123 / 03 Απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας Καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται για την αναγνώριση Οργανισμού Πιστοποίησης αυτοδυτών και λόγοι παράτασης προθεσμίας έκδοσης απόφα- σης αποδοχής.
  3. Αριθ. 2123/04 Απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας Σύσταση επιτροπής αναγνώρισης των Παροχέων κα- ταδυτικών Υπηρεσιών ως ικανών να παρέχουν μία ή περισσότερες υπηρεσίες του άρθρου 6 του ν. 3409 / 2005.
 • ΦΕΚ 989Β_25-07-2006 Αριθ. Κ3-7134 — Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης Καθορισμός κατωτάτων ορίων κάλυψης της αστικής ευθύνης του Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Ανα- ψυχής, των εκπαιδευτών και των προστηθέντων αυτών.
 • ΦΕΚ 285/19-12-2001 Ν2971 «Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις».
 • Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθ.5 » Για τις υποβρύχιες δραστηριότητες με αυτόνομη καταδυτική συσκευή». 18-11-1994.
 • Εγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθ. 19 – Αντικατάσταση και συμπλήρωση ορισμένων διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθ.5 για τις υποβρύχιες δραστηριότητες με αυτόνομη καταδυτική συσκευή. 15-04-1999.
 • ΦΕΚ 90/12-06-2009 «Περί κανονισμού αλιείας στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκό».
 • ΦΕΚ 2489/03-10-2013 «Ιδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικ΄ων Χώρων»
 • Νόμος 4296/2014 (ΦΕΚ Α 214/2014).  Το άρθρο 13 του Ν.3409/2005 με τίτλο :«Καταδυτικά Πάρκα − Οργανωμένες Καταδύσεις» αντικαθίσταται από το «Άρθρο δέκατο» του Ν.4296/2014 ΦΕΚ τ. Πρώτο 214/2-10-2014