Διοίκηση 2014 – 2016


Σύμφωνα με το καταστατικό, ο Σύλλογος διοικείται από το Δοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

Από τις τελευταίες εκλογές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 24/2/2014, πρoέκυψε το νέο Δ.Σ. το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα  :

 


Γρηγόρης Δάρης – Πρόεδρος
Αλκιβιάδης Κυριάκου – Αντιπρόεδρος
Γιώργος Μαβίδης – Γραμματέας
Δημήτριος Μελαχροινός  – Ταμίας
Πέτρος Ορνιθόπουλος – Τακτικό μέλος
Κούλαλη Αναστασία – Τακτικό μέλος
Βασίλης Χουβαρδάς – Τακτικό μέλος

Γερμανός Αντωνιάδης – Αναπληρωματικό μέλος
Παύλος Ψωμάς – Αναπληρωματικό μέλος